Margherita

$10.50

House tomato sauce, fresh mozzarella, fresh basil, pesto sauce