House tomato sauce, mozzarella, pepperoni

Price: $9.49