House tomato sauce, fresh mozzarella, basil, pesto drizzle

Price: $10.99