House tomato sauce, pesto sauce, fresh mozzarella, ranch dressing

Price: $10.99